Dostępne nauczanie na odległość

Promowanie wzmocnienia pozycji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną (PWID) dzięki dostępności narzędzi ICT do nauki na odległość. Przyczynianie się do usuwania barier i przeszkód społecznych, poprzez działania edukacyjne mające na celu promowanie edukacji obywatelskiej w duchu włączenia społecznego dla PWID.

Jak stwierdzono w „Strategii na rzecz praw osób niepełnosprawnych 2021-2030”, nadal istnieje wiele barier dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, rekreacji, a także w uczestnictwie w życiu politycznym, co ogranicza ich udział w życiu społecznym na równi z innymi.

Pandemia Covid-19 spotęgowała bariery i nierówności. Osoby niepełnosprawne cierpiały z powodu izolacji spowodowanej zasadami dystansu społecznego, a ograniczona dostępność narzędzi ICT, kształcenia na odległość oraz dostęp do informacji związanych z COVID-19 doprowadziły do pogorszenia jakości ich życia.

Wykorzystanie narzędzi nauczania na odległość w celu uzupełnienia tych braków okazało się być realnym rozwiązaniem, ale pojawiło się kilka problemów dotyczących dostępności obecnie istniejących platform wirtualnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Cele szczegółowe

SO1

Określenie internetowej ścieżki edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ukierunkowanej w szczególności na zdobycie wiedzy, umiejętności i sprawności służących poprawie autonomii, w zakresie aktywnego obywatelstwa, umiejętności korzystania z mediów, wartości demokratycznych oraz korzystania z praw.

SO2

Opracowanie przystępnej internetowej platformy edukacyjnej dedykowanej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w przystępnym języku, w celu wspierania równych szans w nauczaniu na odległość.

SO3

Zdefiniowanie europejskiego modelu kształcenia na odległość dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Rezultaty

Program ADILE

ADILE opracuje kurs szkoleniowy online dedykowany osobom niepełnosprawnym intelektualnie, którego celem będzie poprawa zrozumienia przez nie otaczającego je świata i zwiększenie ich autonomii.

Platforma edukacyjna ADILE

Platforma stanowi centralny punkt projektu, poprzez który będzie eksperymentowany model edukacji na odległość proponowany przez ADILE.

Przewodnik ADILE

Wytyczne ADILE dotyczące ustanowienia europejskiego modelu e-dostępnego kształcenia na odległość dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

O nas